MDRT, COT, TOT là danh hiệu gì trong ngành bảo hiểm?

Giới thiệu Million Dollar Round Table (MDRT)

Million Dollar Round Table (MDRT) là Hội Nghị Bàn Tròn dành cho Đại lý Triệu Đô. Đây là Hiệp Hội Hàng Đầu Các Chuyên Gia Tài Chính, là một hiệp hội quốc tế, độc lập với trên 39.000 thành viên, hay dưới 1%, trong số những chuyên gia về dịch vụ bảo hiểm nhân thọ và dịch vụ tài chính thành công nhất đến từ 491 công ty tại 87 quốc gia và vùng lãnh thổ.

Các thành viên MDRT đều chứng tỏ là những người có kiến thức nghề nghiệp uyên thâm hiếm có, tư cách đạo đức nghề nghiệp và dịch vụ khách hàng tốt nhất trong lĩnh vực kinh doanh bảo hiểm nhân thọ và các hoạch định tài chính.

Để đạt danh hiệu MDRT, các tư vấn bảo hiểm phải đạt doanh thu về phí bảo hiểm, tiền hoa hồng hoặc thu nhập trong một năm, họ còn phải cam kết với các tiêu chuẩn đạo đức nghiêm ngặt.

Danh hiệu MDRT, COT, TOT được coi là một danh hiệu cao quý trong ngành bảo hiểm mà bất cứ tư vấn viên nào đều mong muốn đạt được.
Danh hiệu MDRT, COT, TOT được coi là một danh hiệu cao quý trong ngành bảo hiểm mà bất cứ tư vấn viên nào đều mong muốn đạt được.

Quy tắc đạo đức MDRT

Thành viên Câu lạc bộ Bàn tròn Triệu Đô (MDRT) cần luôn ghi nhớ rằng việc tuân thủ đầy đủ Quy tắc đạo đức của Câu lạc bộ Bàn tròn Triệu Đô là để thúc đẩy tiêu chuẩn chất lượng cao nhất của tư cách thành viên. Những tiêu chuẩn này sẽ có ích cho cộng đồng, ngành bảo hiểm và dịch vụ tài chính. Vì vậy, các thành viên cần phải:

 • Luôn đặt lợi ích của khách hàng lên trên lợi ích của mình.
 • Giữ vững tiêu chuẩn cao nhất về năng lực chuyên môn thông qua việc củng cố và nâng cao kiến thức, kỹ năng và năng lực tư vấn bảo hiểm.
 • Không tiết lộ thông tin cá nhân, công việc của khách hàng.
 • Cung cấp đầy đủ thông tin về hợp đồng bảo hiểm đầy đủ, chính xác để khách hàng có thể đưa ra quyết định đúng đắn.
 • Duy trì các qui tắc hành xử cá nhân, góp phần tạo ảnh hưởng tốt cho ngành dịch vụ tài chính và bảo hiểm cũng như Câu lạc bộ Bàn tròn Triệu Đô (MDRT)
 • Bảo đảm rằng việc tư vấn một sản phẩm tài chính hay bảo hiểm đều phải có lợi cho khách hàng.
 • Thực hiện đúng và tuân thủ tất cả các quy định của pháp luật và pháp lý trong lĩnh vực đang làm.

Tiêu chí là thành viên MDRT, COT, TOT

MDRT có nhiều tư cách và cấp độ thành viên khác nhau là MDRT, COT, TOT. Cấp độ thành viên phụ thuộc vào doanh thu của từng tư vấn bảo hiểm trong năm đó đạt được, tính từ ngày 01/01 – 31/12 của năm đó.

Tùy vào doanh thu của từng tư vấn bảo hiểm đạt được, dưới đây là mục tiêu để đạt được tư cách thành viên MDRT, Court of the Table (COT) và Top of the Table (TOT)

Thành viên MDRT

Tại Việt Nam để đạt danh hiệu MDRT, tư vấn bảo hiểm phải đạt doanh thu phí cá nhân theo quy định và được tham dự hội nghị MDRT thế giới hàng năm. (Doanh số thì tùy theo quy định của từng quốc gia và công ty quy định)

Tư cách thành viên MDRT sẽ được xác định dựa trên các phương thức doanh thu sau:

 • Phương thức định mức Hoa hồng

Yêu cầu tiền hoa hồng đủ điều kiện đã được thanh toán tối thiểu là 360.813.300 VND. Trong tổng số tiền này, tối thiểu 180.406.650 VND trong số tiền hoa hồng được chi trả (50% của số tiền yêu cầu) phải đến từ các sản phẩm được liệt kê trong danh mục Bảo hiểm rủi ro

 • Phương thức định mức Phí bảo hiểm

Yêu cầu tiền phí bảo hiểm đủ điều kiện đã được thanh toán tối thiểu là 721.626.600 VND. Trong tổng số tiền này, tối thiểu 360.813.300 VND  trong số tiền phí bảo hiểm được chi trả (50% của số tiền yêu cầu) phải đến từ các sản phẩm được liệt kê trong danh mục Bảo hiểm rủi ro.

 • Phương thức định mức Thu nhập đủ điều kiện

Yêu cầu tổng thu nhập hàng năm từ bán bảo hiểm và sản phẩm tài chính tối thiểu là 624.913.700 VND. Tối thiểu 180.406.650 VND phải là thu nhập từ hoạt động kinh doanh mới được tạo ra trong năm doanh thu. Hơn nữa, tối thiểu 180.406.650 VND phải bắt nguồn từ thu nhập liên quan đến các sản phẩm trong danh mục Bảo hiểm rủi ro. Có thể cùng một hoạt động kinh doanh, ví dụ như bán các hợp đồng bảo hiểm nhân thọ mới, có thể đáp ứng cả hai yêu cầu.

Tại Việt Nam, để xác định tư vấn bảo hiểm đạt danh hiệu MDRT thì thường dựa trên phương thức định mức phí bảo hiểm, tức là doanh thu phí bảo hiểm ký mới trong năm tính từ 01/01 – 31/12, cụ thể:

 • Chỉ tiêu MDRT 2024: Tư vấn viên bảo hiểm phải đạt được 721.626.600 VND phí bảo hiểm ký mới trong năm.
 • Chỉ tiêu MDRT 2025: Tư vấn viên bảo hiểm phải đạt được 811.830.000 VND phí bảo hiểm ký mới trong năm.

>> Xem thêm: Danh hiệu MDRT là gì trong ngành bảo hiểm

Court of the Table (COT)

Court of the Table (COT): Để đạt được danh hiệu “COT”, tư vấn viên cần đạt được doanh số cao gấp 3 lần MDRT để được nhận danh hiệu COT (Court of The Table).

• Phương thức định mức Tiền hoa hồng và Phí bảo hiểm

Tối thiểu 1.082.439.900 VND tiền hoa hồng đủ điều kiện được thanh toán hoặc 2.164.879.800 VND tiền phí bảo hiểm đủ điều kiện được thanh toán. Ít nhất 180.406.650 VND tiền hoa hồng hoặc 360.813.300 VND tiền phí bảo hiểm (50% của yêu cầu để được tham gia MDRT) phải đến từ các sản phẩm được liệt kê trong danh mục Bảo hiểm rủi ro trước khi ứng viên có thể sử dụng bất kỳ khoản tín dụng nào từ các hợp đồng bảo hiểm được liệt kê trong danh mục Sản phẩm khác.

• Phương thức định mức Thu nhập

Yêu cầu tổng thu nhập hàng năm đủ điều kiện tối thiểu là 1.874.741.100 VND. Ứng viên phải đáp ứng yêu cầu tối thiểu là 180.406.650 VND đến từ hoạt động kinh doanh mới và 180.406.650 VND từ hoạt động kinh doanh Bảo hiểm rủi ro.

Tại Việt Nam, để xác định tư vấn bảo hiểm đạt danh hiệu Court of the Table (COT) thì thường dựa trên phương thức định mức phí bảo hiểm, tức là doanh thu phí bảo hiểm ký mới trong năm,  gấp 3 lần phí bảo hiểm thành viên MDRT, tính từ 01/01 – 31/12, cụ thể:

 • Chỉ tiêu COT 2024: Tư vấn viên bảo hiểm phải đạt được 2.164.879.800 VND phí bảo hiểm ký mới trong năm.
 • Chỉ tiêu COT 2025: Tư vấn viên bảo hiểm phải đạt được 2.435.490.000 VND phí bảo hiểm ký mới trong năm.

>> Xem thêm: COT bảo hiểm là gì

Top of the Table (TOT)

Top of the Table (TOT): Để đạt được danh hiệu “TOT”, tư vấn viên cần đạt được doanh số cao gấp 6 lần MDRT để được nhận danh hiệu TOT (Top of The Table).

• Phương thức định mức Tiền hoa hồng và Phí bảo hiểm

Tối thiểu 2.164.879.800 VND tiền hoa hồng đủ điều kiện được thanh toán hoặc  4.329.759.600 VND tiền phí bảo hiểm đủ điều kiện được thanh toán. Ít nhất 180.406.650 VND tiền hoa hồng hoặc 360.813.300 VND tiền phí bảo hiểm (50% của yêu cầu để được tham gia MDRT) phải đến từ các sản phẩm được liệt kê trong danh mục Bảo hiểm rủi ro trước khi ứng viên có thể sử dụng bất kỳ khoản tín dụng nào từ các hợp đồng bảo hiểm được liệt kê trong danh mục Sản phẩm khác.

• Phương thức định mức Thu nhập

Yêu cầu tổng thu nhập hàng năm đủ điều kiện tối thiểu là  3.749.482.200 VND. Ứng viên phải đáp ứng yêu cầu tối thiểu là 180.406.650 VND đến từ hoạt động kinh doanh mới và 180.406.650 VND từ hoạt động kinh doanh Bảo hiểm rủi ro.

Tại Việt Nam, để xác định tư vấn bảo hiểm đạt danh hiệu TOT (Top of the Table) thì thường dựa trên phương thức định mức phí bảo hiểm, tức là doanh thu phí bảo hiểm ký mới trong năm,  gấp 6 lần phí bảo hiểm thành viên MDRT, tính từ 01/01 – 31/12, cụ thể:

 • Chỉ tiêu TOT 2024: Tư vấn viên bảo hiểm phải đạt được 4.329.759.600 VND phí bảo hiểm ký mới trong năm.
 • Chỉ tiêu TOT 2025: Tư vấn viên bảo hiểm phải đạt được 4.870.980.000 VND phí bảo hiểm ký mới trong năm.

>> Xem thêm: TOT là danh hiệu gì trong ngành bảo hiểm

Chúc bạn thành công với nghề tư vấn bảo hiểm nhân thọ và sớm đạt các danh hiệu MDRT, COT, TOT nhé!

Viết bình luận

Địa chỉ email của bạn sẽ không được công bố. Tất cả các trường đều bắt buộc.