COT là danh hiệu gì trong ngành bảo hiểm (Court of the Table)

Để đạt được danh hiệu COT (Court of the Table), tư vấn viên bảo hiểm cần đạt được doanh thu phí bảo hiểm ký mới trong năm cao gấp 3 lần MDRT để được nhận danh hiệu COT.

Doanh số để đạt được danh hiệu COT thì tùy theo quy định của từng quốc gia và công ty quy định khác nhau.

Tiêu chí là thành viên COT

MDRT có nhiều tư cách và cấp độ thành viên khác nhau là MDRT, COT, TOT. Cấp độ thành viên phụ thuộc vào doanh thu của từng tư vấn bảo hiểm trong năm đó đạt được, tính từ ngày 01/01 – 31/12 của năm đó.

Doanh số để đạt được danh hiệu COT thì tùy theo quy định của từng quốc gia và công ty quy định doanh thu phí bảo hiểm mà tư vấn viên đạt được trong năm đó là bao nhiêu.

Chỉ tiêu COT 2024 (Court of the Table)

Để đạt được danh hiệu COT tư vấn viên cần đạt được doanh số cao gấp 3 lần MDRT để được nhận danh hiệu COT (Top of The Table).

Tư cách thành viên COT 2024 sẽ được xác định dựa trên các phương thức doanh thu sau:

Bảng doanh thu thành viên MDRT 2024, COT 2024, TOT 2024

Bảng doanh thu thành viên MDRT 2024, COT 2024, TOT 2024

• Phương thức định mức Tiền hoa hồng và Phí bảo hiểm

Tối thiểu 1.082.439.900 VND tiền hoa hồng đủ điều kiện được thanh toán hoặc 2.164.879.800 VND tiền phí bảo hiểm đủ điều kiện được thanh toán. Ít nhất 180.406.650 VND tiền hoa hồng hoặc 360.813.300 VND tiền phí bảo hiểm (50% của yêu cầu để được tham gia MDRT) phải đến từ các sản phẩm được liệt kê trong danh mục Bảo hiểm rủi ro trước khi ứng viên có thể sử dụng bất kỳ khoản tín dụng nào từ các hợp đồng bảo hiểm được liệt kê trong danh mục Sản phẩm khác.

• Phương thức định mức Thu nhập

Yêu cầu tổng thu nhập hàng năm đủ điều kiện tối thiểu là 1.874.741.100 VND. Ứng viên phải đáp ứng yêu cầu tối thiểu là 180.406.650 VND đến từ hoạt động kinh doanh mới và 180.406.650 VND từ hoạt động kinh doanh Bảo hiểm rủi ro.

Tại Việt Nam, để xác định tư vấn bảo hiểm đạt danh hiệu Court of the Table (COT) thì thường dựa trên phương thức định mức phí bảo hiểm, tức là doanh thu phí bảo hiểm ký mới trong năm tính từ 01/01 – 31/12 đạt được 2.164.879.800 VND phí bảo hiểm (gấp 3 lần MDRT)

Chỉ tiêu COT 2025 (Court of the Table)

Bảng chỉ tiêu COT 2025 dự kiến mà các tư vấn bảo hiểm cần đạt để được công nhận là COT 2025, dự kiến sẽ cao hơn chỉ tiêu COT 2024.

Bảng yêu cầu doanh thu doanh thu thành viên MDRT 2025, COT 2025, TOT 2025

Bảng yêu cầu doanh thu doanh thu thành viên MDRT 2025, COT 2025, TOT 2025

Tại Việt Nam, để xác định tư vấn bảo hiểm đạt danh hiệu COT (Court of the Table) thì thường dựa trên phương thức định mức phí bảo hiểm, tức là doanh thu phí bảo hiểm ký mới trong năm,  gấp 3 lần phí bảo hiểm thành viên MDRT, tính từ 01/01 – 31/12, cụ thể:

  • Chỉ tiêu COT 2024: Tư vấn viên bảo hiểm phải đạt được 2.164.879.800 VND phí bảo hiểm ký mới trong năm.
  • Chỉ tiêu COT 2025: Tư vấn viên bảo hiểm phải đạt được 2.435.490.000 VND phí bảo hiểm ký mới trong năm.

Chúc bạn thành công với nghề tư vấn bảo hiểm nhân thọ và sớm đạt các danh hiệu COT (Court of the Table) nhé!

>> Xem thêm: Danh hiệu MDRT là gì trong ngành bảo hiểm

>> Xem thêm: TOT là danh hiệu gì trong ngành bảo hiểm

Viết bình luận

Địa chỉ email của bạn sẽ không được công bố. Tất cả các trường đều bắt buộc.